Περιβαλλοντική πολιτική

Έχοντας ως βασικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, έχουμε αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001, ώστε να ελέγχουμε και να μειώνουμε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.

 

Στην ΕΛΕΚΤ δεσμευόμαστε μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΠΔ για την πρόληψη της ρύπανσης, τη συμμόρφωση με Νομοθετικές & Κανονιστικές απαιτήσεις και για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.

 

Για το σκοπό αυτό έχουμε καταγράψει τις περιβαλλοντικές πλευρές που προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας κι έχουμε θεσπίσει σκοπούς & στόχους για αυτά που έχουν προσδιορισθεί ως σημαντικά.

 

Η εξασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας & καταλληλότητας του ΣΠΔ επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών ελέγχων τόσο των παραγωγικών διαδικασιών όσο και των προμηθευτών & συνεργατών & μέσω των περιοδικών ανασκοπήσεων.

 

Η Περιβαλλοντική Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό.

 

Η Γενική Διεύθυνση
01/11/2012